sprzedaż • działka • budowlana


pomorskie • Gniew


800 000 PLN
186 333 €
158 998 £
210 388 $
  • 11 734
68 zł
16 €
14 £
18 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GNIEW


WYCIĄG

z ogłoszenia z dnia 11 marca 2019 r.


Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r, poz.1490 ze zm), Burmistrz Miasta i Gminy Gniew podaje do publicznej informacji, że w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew, 83-140 Gniew, Pl. Grunwaldzki 1 (pokój 109) odbędzie się w dniu

10 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10-tej.

Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych (kompleks działek) stanowiących własność Gminy Gniew.

I.

Działka nr 1/27 o pow. 1.0261 ha, arkusz mapy 34, miasto Gniew

Działka nr 2/1 o pow. 0.0014 ha, arkusz mapy 34, miasto Gniew,

Działka nr 2/2 o pow. 0.0386 ha, arkusz mapy 34, miasto Gniew,

Działka nr 4/1 o pow. 0.0646 ha, arkusz mapy 34, miasto Gniew,

Działka nr 5/1 o pow. 0.0427 ha, arkusz mapy 34, miasto Gniew

Cena wywoławcza - 800.000,00 zł (netto)II.

Działka nr 1/24 o pow. 0.1431 ha, arkusz mapy 34, miasto Gniew

Działka nr 2/3 o pow. 0.0187 ha, arkusz mapy 34, miasto Gniew,

Działka nr 4/2 o pow. 0.0190 ha, arkusz mapy 34, miasto Gniew,

Działka nr 5/2 o pow. 0.1722 ha, arkusz mapy 34, miasto Gniew,

Działka nr 6/1 o pow. 0.1940 ha, arkusz mapy 34, miasto Gniew,

Cena wywoławcza - 400.000,00 zł (netto)Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek VAT (23%)

Dla w/w nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tczewie- IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr KW GD1T/00025076/9

Obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony Uchwałą nr XXXVIII/274/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Gniew (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 12.10.2017r. poz. 3487)

Teren ten został oznaczony w planie symbolem 14.MW/U - dot. kompleksu I, 13 MWU - dot. kompleksu II - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, KDD - (dla dz. nr 2/2 - 12.KDD - teren dróg publicznych- dojazdowych)Przystępujący do przetargu winni wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 10% licytowanej ceny wywoławczej nieruchomości na konto Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Nr 11 8346 0005 00000231 2000 0003

prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Gniewie do dnia 31 maja 2019 r. (piątek).Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu (zewnętrzna i wewnętrzna).

Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.gniew.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznych zakładka ogłoszenia -obrót nieruchomościami, oraz w zakładce dla inwestorów, nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży, dzierżawy.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu podlega publikacji w gazecie o zasięgu ogólnokrajowym lokalnym.

Szczegółowych informacji na temat przetargu zasięgnąć można w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gniew, 83-140 Gniew, Pl. Grunwaldzki 1 - Referat Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 204 i nr 205 albo telefonicznie (58) 530 79 51, 530-79 -69Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy Gniew
tel: (58) 530 79 51

  • powierzchnia: 11734 m2
  • powierzchnia działki: 11734 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek